ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

De Gaarde Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
De Gaarde UtrechtL

Mecklenburglaan 6

3581NW Utrecht

KVK:30123388

+31(0)655820604

M.A. van Vught-Epping is de functionaris gegevensbescherming van De Gaarde Utrecht. Zij is te bereiken via info@degaarde.com.
Verwerking persoonsgegevens:
De Gaarde Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- BTW nummer van klanten buiten Nederland
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (anoniem via statistieken)
- Internetbrowser en apparaat type (anoniem via statistieken)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Deze website verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Doel en grondslag:
De Gaarde Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Facturen te kunnen sturen
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Geautomatiseerde besluitvorming:
De Gaarde Utrecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden:
De Gaarde Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Personalia > tot opheffing bedrijf of verzoek tot verwijdering > klant contact;
Adres > tot opheffing bedrijf > klant contact;
Mailadres > tot opzegging of opheffing bedrijf > nieuwsbrieven.
Delen van persoonsgegevens met derden > De Gaarde Utrecht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Gaarde Utrecht en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bewaar in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@degaarde.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan ik u een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De Gaarde Utrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden:
De Gaarde Utrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@degaarde.com.
De Gaarde Utrecht heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
De website verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding met SSL. Dit kun u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Met verwerkers voor de statistieken en de nieuwsbrief heeft De Gaarde Utrecht een verwerkersovereenkomst.
Deze privacyverklaring is samengesteld via: https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start/

De Gaarde Utrecht, Mecklenburglaan 6, Utrecht